شما اینجا هستید: صفحه اصلیآموزشگاهكارگاههاي آموزشيكارگاه هاي طرح اشتغال(وي‍ژه دانشجويان و كمك حسابداران)

کارگاه طرح اشتغال با نرم افزار رافع7

1- آشنایی وکار با نرم افزار رافع 7 و هلو 

2-ثبت مکانیزه اسناد واقعی

3- تنظیم لیست حقوق با نرم افزار

4- تنظیم لیست بیمه با نرم افزار 

5- تنظیم گزارش خرید فروش فصلی

6- عملیات پایان سال

 ( بستن حسابها واختتامیه)