شما اینجا هستید: صفحه اصلیآموزشگاهكارگاههاي آموزشيكارگاه هاي طرح انتقال تجربه(وي‍ژه حسابداران ارشد و مديران مالي)

کارگاه انتقال تجربه

1-     آشنايي با قوانين اشخاص حقيقي وحقوقي
2-     آشنايي با آيين نامه تحرير دفاتر
3-     تحرير دفاتر روزنامه و کل
4-     آشنايي با انواع مالياتها  و نحوه محاسبه
5-     تنطيم اظهارنامه عملکرد
6-     نکات کليدي در تنظيم اظهارنامه عملکرد
7-     آشنايي با مراحل پرونده مالياتي
8-     نحوه تنظيم لايحه دفاعيه