شما اینجا هستید: صفحه اصلیاخباراخبار شركتتصویب نامه ۲۳۹۰/ت ۵۶۴۳۵ مورخ ۹۸/۱/۱۸(بدهی مالیات بردرآمد مودیان استانهای سیل زده)

تصویب نامه ۲۳۹۰/ت ۵۶۴۳۵ مورخ ۹۸/۱/۱۸(بدهی مالیات بردرآمد مودیان استانهای سیل زده)

نحوه بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان استانهای سیل زده بموجب تصویب نامه هیات وزیران ابلاغ شد.