شما اینجا هستید: صفحه اصلیاخباراخبار شركتنامه شماره ۹۴۸۲۵۲ مورخ ۹۴/۴/۳۱(تعلق سنوات خدمت کمتر اریکسال)

نامه شماره ۹۴۸۲۵۲ مورخ ۹۴/۴/۳۱(تعلق سنوات خدمت کمتر اریکسال)

تعلق سنوات خدمت کمتر اریکسال و به نسبت مدت کارکرد از ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ به بعد الزامی است.