شما اینجا هستید: صفحه اصلیاخباراخبار شركتنامه شماره ۱۳۰/۲۴۳۶مورخ ۹۷/۵/۲۷(خودداری ازارجاع پرونده به محاکم قضایی)

نامه شماره ۱۳۰/۲۴۳۶مورخ ۹۷/۵/۲۷(خودداری ازارجاع پرونده به محاکم قضایی)

دادستانی انتظامی مالیاتی ، طی نامه فوق الذکر درخصوص الزامات شناسایی مودیان واقعی و وصول مالیات و … توضیحاتی ارائه کرد.