شما اینجا هستید: صفحه اصلیاخباراخبار شركتنامه شماره ۲۳۲/۵۴۵۳ مورخ ۹۸/۴/۱ (کلیه فعالیتهای داخل مناطق ازاد مشمول معافیت خواهد بود)

نامه شماره ۲۳۲/۵۴۵۳ مورخ ۹۸/۴/۱ (کلیه فعالیتهای داخل مناطق ازاد مشمول معافیت خواهد بود)

سازمان امورمالیاتی درخصوص استعلام و نامه نگاری شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی معافیت مالیاتی  فعالیتهای داخل مناطق ازاد اعلام نظرکرد.