شما اینجا هستید: صفحه اصلیاخباراخبار شركتشرایط بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور

شرایط بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور

جدول شرایط بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور از لحاظ سابقه بیمه بدین شرح است: