شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتخدمات حسابداريانجام امورات مربوط به اداره دارايي

انجام امورات دارایی

انجام امورات دارايي


از تحويل  برگ تشخيص ماليات

تا بخشودگي جرايم ،

کاهش ماليات ،

تنظيم لوايح دفاعيه و

حضور در کميسيون ها