شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتخدمات حسابداريتحرير دفاتر قانوني

تحریر دفاتر و تهیه اظهارنامه مالیاتی

 ما بر اين باوريم که هنر حسابداران زبده و شرکتهاي حسابداري خبره ،پس از ارائه اظهارنامه و قبولي آن، مشخص مي شود.در

حقيقت سرنوشت مالياتي هر شرکت که از سال مالي گذشته شروع شده ، در پايان تيرماه سال آينده معين مي شود. با توجه

به اين مهم، هر ساله با نزديک شدن به زمان ارائه اظهارنامه عملکرد به سازمان امور مالياتي، اين شرکت طرحي تحت عنوان

سرنوشت را در اختيار مخاطبين خود قرار مي دهد. اين طرح پاسخي به اين نياز مهم شما مي باشد.

·    طرح سرنوشت مالي و مالياتي : يکي از مهمترين گزارش هايي که توسط حسابداران شرکت ها و موسسات جهت ارائه

به سازمانهاي دولتي تهيه مي شود ، اظهارنامه مالياتي است .دلايل ذيل نشان دهنده اهميت تنظيم اظهارنامه توسط

حسابداران مجرب مي باشد:

·        اظهارنامه ، مبناي تعيين ماليات اشخاص و شرکت ها مي باشد .

·        اظهارنامه ، معتبرترين سند مالي جهت ارائه به بانک ها وساير سازمانهاي دولتي است .

·    درصورت آشنايي با قوانين مالياتي و نحوه تکميل صحيح اظهارنامه ، امکان استفاده از معافيت ها وامتيازات ويژه قانوني براي

شرکت ها فراهم مي شود و در غير اينصورت ، امکان رد دفاتر و تعيين ماليات هاي سنگين و جرائم مرتبط وجود دارد.


·    پذيرش اظهارنامه توسط مميزين مالياتي، موجب اعتلاي اعتبار مالياتي شرکت و متعاقب آن ، اعتبار حرفه اي حسابداران

مربوطه خواهد شد .