شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتخدمات حسابداريثبت اسناد معوقه

ثبت اسناد معوقه

ثبت و بروزرسانی اسناد مالی جهت تهیه گزارشات ، یکی از مهمترین وظایف بخش حسابداری

میباشد.لذا در جهت تحقق به این مهم، شرکت تنديس درفك در تمامی کارگاههای آموزشی خود با

آموزش  نحوه ثبت اسناد معوقه  شرکتها وتجربه عملی ،همراه حسابداران خواهد بود .