شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتخدمات حسابداريحسابداري مالي

حسابداری مالی

يك سيستم مالي و حسابداري مناسب و كارآمد زماني كه در يك شركت استقرار يابد مي‌تواند نتايج ذيل را حاصل نمايد:


1- خواسته ها و اهداف مديريت را برآورد كند


2- حداقل كنترل هاي داخلي مورد لزوم را ايجاد نمايد


3- منطبق با وضعيت و خصوصيات شركت باشد


4- وضعيت روشن و صحيح مالي شركت را در هر زمان نشان دهد


5- اصول متداول و متعارف حسابداري در آن رعايت گردد


6- مقررات و آئين نامه ها و موارد قانوني در ارتباط با عمليات و فعاليت هاي مالي و حسابداري در آن در نظر گرفته شود.