شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتمدیریت واحد فروشگاهیواحد انبار

واحد انبار

شرح وظایف

واحد انبار

 

1)کنترل نحوه چیدمان کالاها در گروه های ارایه شده توسط مدیریت فروشگاه.

2) بررسی و کنترل کالاها از لحاظ تاریخ مصرف .

 

3) بررسی و کنترل و نظارت بر کالاهای ورودی و خروجی از انبار .

 

4) شمارش و آمارگیری روزانه فاکتورهای ورودی و خروجی از انبار .

 

5) نظارت بر نحوه عملکرد  پرسنل انبار به لحاظ عدم سوء استفاده .

 

6) تهیه گزارش روزانه از شمارش ها , اصلاحات انجام شده و عملکرد .

 

7) بررسی و نظارت و آمارگیری روزانه از کالاهای معیوب, تاریخ گذشته و برگشتی .

 

8) توانایی لازم برای انجام انبارگردانی و تهیه گزارش های استاندارد مربوطه.