شما اینجا هستید: صفحه اصلیخدماتمدیریت واحد فروشگاهیواحد مالی و مالیاتی

شرح وظایف مالی و مالیاتی

شرح وظایف

مالی و مالیاتی1)انجام کلیه امور مربوط به مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده.

2) پیگیری کلیه امور مالیاتی از طریق اداره دارایی

3) آشنایی با نرم افزار هلو و رافع

4) تهیه و تنظیم ریز معاملات فصلی و تهیه فایل الکترونیکی مورد نظر دارایی و ارزش افزوده از طریق هلو و رافع.


5)تهیه و ارسال لیست بیمه پرسنل فروشگاه

6) بایگانی اسناد مالی بر اساس استانداردهای حسابداری.

7) ثبت و ضبط اسناد مالی بر اساس استانداردهای حسابداری.

8)تهیه صورت مغایرت بانکی هر حساب شرکت به صورت مجزا و در پایان هر ماه.

9) تهیه ترازهای آزمایشی تفضیلی,معین و کل.

10)اعلام و تهیه گزارش درآمد های شرکت به صورت ماهانه .

11)اعلام و تهیه گزارش هزینه های شرکت به صورت ماهانه.

12) اعلام و تهیه گزارش بدهی های شرکت به صورت ماهانه.

 

13)اعلام و تهیه گزارش طلب های شرکت به صورت ماهانه.

14) اعلام چکهای سر رسیدار دریافتی و پرداختی به صورت ماهانه.

15) اعلام و گزارش چک های وصول نشده از سریال دسته چک ها.

16) تحریر دفاتر پلمپ شده قانونی .

 

17) دریافت فاکتورهای خرید, هزینه و تهیه روکش آن .

18) ثبت و ضبط اسناد تنخواه و ارائه گزارش ماهانه تنخواه.

19) صدور چک و تهیه اسناد متناسب با آن .

20) بایگانی کپی چک های صادره و تهیه دستور پرداخت جهت ضمیمه آن .

 

21) تهیه رسید دریافت وجه نقد/چک و ... و ثبت و ضبط آن .

22) اعلام و تهیه گزارش چک های صادره بابت هزینه و غیره.

23) اعلام و تهیه گزارش وجوه دریافتی صندوق و تنخواه .